Overlegstructuren, rollen en functies

 

1. Locatiedirecteuren
In de nieuwe vereniging is de schooldirecteur integraal verantwoordelijk voor zijn of haar school of scholen. De directeuren hebben regelmatig contact met de algemeen directeur over zaken die spelen op de school. Het algemeen bestuur zal minimaal één keer per jaar contact hebben met de locatiedirecteuren. Binnen de nieuwe vereniging zal periodiek (gemiddeld acht keer per jaar) een directeurenoverleg worden gevoerd.

2. Leerkrachten en onderwijsondersteuners
De leerkrachten en onderwijsondersteuners zijn onderdeel van een team. In dit team dragen zij bij aan het onderwijs, ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

3. De bovenschoolse en meerschoolse organisatie
Voor de bovenschoolse- en meerschoolse organisatie zal bij de start van de vereniging ongeveer 7 fte aanwezig zijn. Deze functies zijn ondersteunend voor het dagelijks bestuur en de scholen. Daarnaast zullen gerichte activiteiten worden ingehuurd bij onder andere GO|ON.

4. Medezeggenschap
Binnen de vereniging wordt medezeggenschap op twee niveaus vorm gegeven:

  • GMR: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit zowel ouders als medewerkers bestaat;
  • MR: een medezeggenschapsraad op elke school die bestaat uit zowel ouders als leerkrachten.

De GMR en de MR’en van de scholen hebben een andere opgave en bevoegdheid. Hierbij zal de wettelijke bepaalde werkwijze worden gevolgd. Er is geen formele relatie met een vertegenwoordiging van de scholen in de GMR.

5. Dialoog met en betrokkenheid van de ouders
Ouders hebben binnen de nieuwe vereniging op drie niveaus formele invloed:

  • als lid van de vereniging (niet alle ouders zijn lid);
  • als lid van de oudergeleding in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR);
  • ​als lid van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad per school.

Naast de formele invloed zijn er vele mogelijkheden voor ouders om betrokken te zijn bij de school of de vereniging.

6. Schoolraad
De betrokkenheid wordt ook vorm gegeven via een schoolraad per school. De schoolraad staat dichtbij de locatiedirecteur en draagt bij de start van de vereniging leden voor, voor de ledenraad. De schoolraad wordt in samenhang met de MR georganiseerd.