Florion is een vereniging voor gereformeerd basisonderwijs.
Dagelijks werken we met ongeveer 400 medewerkers aan het geven van geloofwaardig onderwijs aan ruim 3500 leerlingen op 22 basisscholen.
We doen dat in de regio's Zwolle, Noord Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe.

 

Organisatie

 

 

 

Meer informatie:
- Bestuur
- GMR
- Ledenraad
- Lidmaatschap
- Overlegstructuren

Onderstaand figuur geeft het organogram van de nieuwe vereniging weer. De geledingen worden hieronder toegelicht en in de statuten zijn de taken en bevoegdheden van de formele geledingen en de rol van de Algemene Ledenvergadering uitgebreid beschreven.

De bestuursvorm
Er is gekozen voor het Raad-van-Beheer-model en dit model kent een Algemeen (toezichthoudend) Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad die functioneert als ALV. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vervult ook de rol van algemene directie.

Het dagelijks bestuur/algemene directie is eindverantwoordelijk en geeft uitvoering aan dagelijkse organisatie De leden (het lid) van het dagelijks bestuur/algemene directie worden benoemd door het algemeen bestuur.

De vormgeving van de nieuwe organisatie
Naast de bestuurlijke niveaus van sturing is de locatiedirecteur (in overleg met het schoolteam) een belangrijke schakel binnen de vereniging (zeggenschapslijn) en is er op twee niveaus (MR en GMR) advies en instemming door medewerkers en ouders aanwezig (medezeggenschapslijn). In de praktijk zullen er gemandateerde bevoegdheden in de organisatie worden neergelegd bij de diverse geledingen. Iedere geleding zal vanuit haar eigen rol, taak en bevoegdheid moeten bijdragen aan de doelstelling van de organisatie als geheel.

Hier vindt u de volgende documenten:

Schoolplan: Schoolplan 2016-2020 Florion .pdf

Koersplan 2019 -2023

Koersplan 2019 - 2023 verkorte versie

akte statutenwijziging 2019

Medezeggenschaps document 

Klachtenregeling